Kale Pathology Laboratory,
"Brahmanath", 31, Mitra Nagar, Behind Akashwani,
Aurangabad, MS.

Phone: 2340558, 6568558, 9403411612

drss.kale@gmail.com